Privacy statement

(De School/instelling als verwerkingsverantwoordelijke)

Klik hier voor AMN Systems als verwerkingsverantwoordelijke

AMN Systems BV is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en andere hulpmiddelen (hierna digitale instrumenten). Via de portal AMN Insight biedt AMN Systems BV deze instrumenten aan voor gebruik in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, instellingen, bedrijven en gemeenten, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van deelnemers door AMN Systems BV bij het gebruik van onze digitale instrumenten.

De (onderwijs)instelling en digitale instrumenten
Het gebruik van digitale instrumenten kent voor deelnemers, voor leerkrachten en HR-functionarissen grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan deelnemers, een wens die breed door scholen, sectorraden, instellingen, bedrijven, gemeenten en ook de politiek wordt gedeeld in Nederland.

Wanneer scholen, bedrijven, instellingen en gemeenten gebruikmaken van digitale instrumenten van AMN Systems BV, dan zullen zij zeer waarschijnlijk persoonsgegevens van deelnemers door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de (onderwijs)instelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale instrumenten
AMN Systems BV heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een (onderwijs)instelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden (onderwijs)instellingen zeggenschap over de gegevens die binnen instrumenten worden verwerkt. AMN Systems BV is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een (onderwijs)instelling. Daarbij zal AMN Systems BV altijd zorgdragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

AMN Systems BV heeft ervoor gekozen ook het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0’ ook als uitgangspunt te nemen voor de Verwerkersovereenkomsten met niet onderwijs gerelateerde instellingen

AMN Systems BV is lid van de brancheorganisatie MEVW en conformeert zich aan het privacyreglement van de MEVW.

Verwerkersovereenkomst
In de Verwerkersovereenkomst van AMN Systems BV wordt tussen (onderwijs)instellingen en AMN Systems BV vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale instrumenten. AMN Systems BV hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0’. De Verwerkersovereenkomst vormt onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale instrumenten van toepassing zijn.

Privacy Bijsluiters
In onze specifieke Privacy Bijsluiter Digitale instrumenten en Privacy Bijsluiter Beveiliging leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school of instelling worden verwerkt.

Werkgroep Verwerkersovereenkomsten van de MBO sector
De Verwerkersovereenkomst is door de Werkgroep Verwerkersovereenkomsten van de MBO sector getoetst en op 18 juli 2018 goedgekeurd. Op basis van de bovenstaande bevindingen komt de werkgroep tot de volgende aanbeveling:
“MBO instellingen kunnen de verwerkersovereenkomst voorleggen aan de verwerkingsverantwoordelijke binnen de instelling om te ondertekenen omdat de voorliggende verwerkersovereenkomst volledig voldoet aan de 4 genoemde toets onderdelen. Hierbij de kanttekening dat alleen is getoetst op opzet en bestaan, niet op werking”.
Rapportage toetsing Werkgroep Verwerkersovereenkomsten MBO
ISO certificaat

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens
Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen 4.0’ moeten (onderwijs)instellingen (ouders van) deelnemers informeren over het gebruik van digitale instrumenten. Betrokkenen kunnen via de (onderwijs)instelling gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de (onderwijs)instelling.

Overige privacy verklaringen
AMN Systems BV verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het onderwijs.

Vragen of opmerkingen?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met:

AMN Systems BV
t.a.v. mevrouw Sandra Türksever-Veesaert, Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Wetstraat 1
6814 AN ARNHEM
privacy@amn.nl
026-3557333

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar via 026 3557344 of via helpdesk@amn.nl
Meer informatie treft u op amn.nl.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de Verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21-03-2023.