Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op of via deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AMN Beheer BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van AMN Beheer BV en gelieerde werkmaatschappijen onder de handelsnaam AMN in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

AMN Beheer BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en producten en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.